China >> Fujian >> Yun Shui Yao >>

Backpacking in Fujian Province: Yun Shui Yao Village

Posted By Jonny Blair on Comments Off on Backpacking in Fujian Province: Yun Shui Yao Village

Names of places in China confuse you and when you’re backpacking in Fujian Province it’s no different, in fact it’s as confusing as it gets! This village, which we like to call Yun Shui Yao has also been named Won Soy …